Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Związek Międzygminny NIDA2000 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://nida2000.realnet.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Związek Międzygminny NIDA2000
Stary Korczyn bn.
28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 379 91 26
fax. 41 379 91 26
e-mail: 
nida2000@wp.pl

NIP 655-120-07-49
REGON
290421774
Data publikacji strony internetowej: 2005-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • niektóre treści zamieszczone na stronie są w formie skanów,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących (nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • zamieszczone na stronie głównej BIP informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa  BIP posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-29 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Winicjusz Włosowicz

e-mail: winekw@poczta.fm  
Telefon: 41 379 91 26

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Tą samą drogą można  składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki znajdują się na jednym poziomie. Budynek nie jest wyposażony w schody oraz windę. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu - jedynie on-line. Związek udostępni swoje łącze internetowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl