Zamawiajacy: Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres: Stary Korczyn, 28-136 Stary Korczyn
Kontakt: tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail: nida2000@poczta.onet.pl, Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 5

Data publikacji: 2010-08-23 17:24:55

Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000

Treść przetargu:

Nowy Korczyn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 Dla zadań: Zadanie II Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju
Numer ogłoszenia: 228143 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Nida 2000" , Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3772619, faks 41 3799126.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 Dla zadań: Zadanie II Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000, dla zadań: Zadanie II - Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV- Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski i kontrolowanie rozliczeń robót w branżach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i elektrycznych Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczy wykonania następujących prac: Tranzyt Łapszów - Gorzków: W ramach zadania realizowana będzie sieć wodociągowa 315 PE o długości 5325 m pomiędzy zbiornikami ZB4 i ZB5A z uwzględnieniem przyłączenia miejscowości: Boronice, Góry Sieradzkie, Sieradzice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łyczaków, Plechówka, Plechów, Wielgus, Nagorzanki, Łąkawa, Marcinkowice, Dalechowice, Paśmiechy, Krzyszkowice, Leksyce, Gorzków, Wojsławice, Donatkowice, Zysławice w gminie Kazimierza Wielka. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również Zbiornik ZB5A. Zaprojektowano zbiornik o pojemności Vcał.= 2 x 150 m3 = 300 m3 jako dwukomorowy, stalowy, ocieplany wykonany ze stali kwasoodpornej. Zbiornik będzie posiadał wyposażenie technologiczne, instalację do sterowania napełnień i wyposażenie elektryczne. Zbiornik wyposażony będzie w rurociągi: przelewowy, spustowy, przelewowy i poboru. Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju: Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku Nowy Korczyn - Solec-Zdrój.Długość sieci wodociągowej 225 PE ok. 10834 m. Zakres i opis przedmiotu zamówienia określa: 1. Dokumentacja techniczna 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja ta znajduje się do wglądu w Związku Międzygminnym NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego (wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia i zakończenia przedmiotowego zadania), oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia (Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953). Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania następujących czynności: - udział w przekazaniu placu budowy, - sprawdzania postępu robót, dokonywania odbiorów częściowych, - uzgadnianie z Inwestorem, Wykonawcą i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, - udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych, - sprawdzanie i odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu), - udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych, - sprawdzanie i zatwierdzanie do wypłaty rachunków i faktur za wykonane roboty, - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, - wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów, - zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez wykonawcę robót, - prowadzenie z Wykonawcą odbioru częściowego i końcowego, - stałe konsultacje i doradztwo dla Zamawiającego - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, oraz usunięcie wad, - udział we wszystkich próbach szczelności, ciśnienia w instalacji itp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca winien załączyć do oferty: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy (każda strona)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą zmiany terminów wykonania zadania wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, innych nie przewidzianych przez Zamawiającego okoliczności. Dopuszcza się zmianę ceny umownej w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nida2000.realnet.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Związku Międzygminnego NIDA 2000.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2010 godzina 12:00, miejsce: siedziba Związku Międzygminnego NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. SIWZ

2. Załączniki I

3. Załączniki II

4. Załączniki IIIStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1865
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kapusta, data: 2010-08-23 17:24:55
Opublikował: Katarzyna Kapusta, data publikacji: 2010-08-23 17:35:37
Ostatnia zmiana: , data: 0000-00-00 00:00:00

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl