Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Związku Międzygminnego NIDA 2000

2010-09-20 11:35:46 Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Związku Międzygminnego NIDA 2000

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
NIDA 2000 Stary Korczyn 28-136 Nowy Korczyn
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Księgowego Związku Międzygminnego NIDA 2000


1.Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać: (stosownie do art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych)
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
4) nieposzlakowana opinia
5) jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1) znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy o rachunkowości,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) ustawy o pracownikach samorządowych, d) prawa zamówień publicznych
e) przepisów dotyczących podatków oraz ubezpieczeń społecznych
2) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
3) umiejętność obsługi systemu finansowo – księgowego RADIX,
4) umiejętność obsługi systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego Bestia,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) dyspozycyjność,
7) odpowiedzialność,
8) rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
9) umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1) prowadzenie rachunkowości Związku Międzygminnego NIDA 2000
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych wymaganych przepisami prawa,
6) sporządzanie wymaganych deklaracji i prowadzenie rozliczeń z ZUS i US.

4. Warunki pracy:
1) miejsce wykonywania pracy siedziba Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie
2)wymiar zatrudnienia 1 etat
3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony

5. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów poświadczających
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) posiadane kwalifikacje i umiejętności.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
5. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru kwestionariusza określonego w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 125, poz.869).
7. Kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Związku Międzygminnym NIDA 2000 w Starym Korczynie” w terminie do 4 października 2010 roku., do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Związku po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze. zm.).

6. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1) Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)
2) Po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie podmiotowej związku Międzygminnego NIDA 2000 – www.nida2000.realnet.pl w menu „Ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Związku upowszechniona zostanie informacja zawierająca listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Z każdym z kandydatów ujętych na liście, o której mowa wyżej zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po której zostanie wybrany kandydat. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Informacja o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.nida2000.realnet.pl,
2) tablicy informacyjnej Związku Międzygminnego NIDA 2000


Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego NIDA 2000
Przemysław Sojka

Zobacz również: