Nowy Zarząd

2005-07-20 12:27:43 Ogłoszenia

W dniu 12 lipca 2005 roku Zgromadzenie Związku wybrało nowy Zarząd Nowy skład Zarządu: 1. Pan Adam Bodzioch - Przewodniczący Zarządu Związku 2. Pan Marian Zalewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku 3. Pan Janusz Gajda - Członek Zarządu Związku 4. Pan Andrzej Gąsior - Członek Zarządu Związku 5. Pan Krzysztof Zając - Członek Zarządu Związku

W dniu 12 lipca 2005 roku Zgromadzenie Związku wybrało nowy Zarząd Związku. Dotychczasowy Przewodniczący Zarządu - Pan Adrzej Pałys zrezygnował z pełnienia funkcji.

Zgromadzenie podziękowało Panu Pałysowi za dotychczasową pracę na rzecz Związku, podkreślając Jego zaangażowanie w dotychczasową działalność Związku. 

Historia Związku Międzygminnego sięga 1991 roku. Wcześniej już trwały prace nad sposobem zaopatrzenia w wodę gmin Ponidzia. Brak środków – przedłużające się prace badawczo – projektowe spowodowały, że do końca lat 80-tych zrealizowano tylko część niezbędnych prac ziemnych, budowlanych. Zmiany ustrojowe dały nowe uprawnienia dla samorządów – ciężar przygotowania i dalszego prowadzenia działań inwestycyjnych spadł na gminy. Wtedy to gminy Ponidzia podpisały umowę – porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę. Przewodniczącym Porozumienia został Pan Andrzej Pałys – Wójt Gminy Solec Zdrój. Porozumienie Gmin – Nida 2000 w lutym 1991 roku zleciło wykonanie inwestycji pod nazwą “Wodociąg regionalny – Nida 2000” Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Kielcach, która przejęła funkcję GRI

W 1993 roku gminy porozumienia utworzyły Związek Międzygminny “NIDA 2000”. Związek uzyskał osobowość prawną przez wpisanie do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów pod poz. 97 z datą 14.09 1993 roku. Statut Związku opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego z 1997 roku nr 24 poz. 95. Związek określił w statucie w 1997 roku, że najważniejszym celem jest zaopatrzenie ludności gmin zrzeszonych w Związku w wodę.

Inwestycje realizowane przez Związek pod Przewodnictwem Pana Pałysa zakończyły się sukcesem. Wybudowane zostało ujęcie wody na rzece Nidzie oraz Stacja Uzdatniania Wody dla regionu Ponidzia. Inwestycje były współfinansowane ze środków unijnych Phare INRED i Phare 20012 SSG.

Często przyjmuje się, że region – jako wyodrębniona część terytorium, posiada jedną lub szereg cech wspólnych. Cechy te mogą dotyczyć charakterystyk geograficznych, ekonomicznych i administracyjnych, decydujących o strukturalnej i funkcjonalnej całości obszaru i współdecydujących o jego specjalizacji. Wyodrębnienie określonego regionu może być też związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Taki region najczęściej obejmuje kilka lub nawet kilkanaście gmin. Pojedynczo te jednostki są zbyt małe i słabe ekonomicznie, aby realizować inwestycje. Ponadto na poziomie jednej gminy inwestycje mogą być mało efektywne. Dla podejmowania wielu przedsięwzięć i inwestycji sprzyjających rozwojowi regionu zgodnych z polityką rozwoju prowadzoną przez kraje Unii Europejskiej tworzone są porozumienia oraz Związki Międzygminne.

Realizując swoje inwestycje Gminy Ponidzia oraz Związek Międzygminny “NIDA 2000” przyczyniają się do osiągania celów polityki Unii Europejskiej wyrównując regionalne różnice oraz promując stabilny i zrównoważony rozwój regionu Ponidzia.

Nowy skład Zarządu:

1. Pan Adam Bodzioch - Przewodniczący Zarządu Związku

2. Pan Marian Zalewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

3. Pan Janusz Gajda - Członek Zarządu Związku

4. Pan Andrzej Gąsior - Członek Zarządu Związku

5. Pan Krzysztof Zając - Członek Zarządu Związku

Zobacz również: