Nabór

2009-10-15 12:00:00 Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Referenta ds. Finansowo-Księgowych

Nabór na stanowisko Referenta ds. Finansowo-Księgowych

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych NIDA w Starym Korczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW:
1. Wymagania niezbędne:
-   wykształcenie wyższe
- umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
- umiejętność obsługi systemu finansowo –księgowego RADIX,
- umiejętność obsługi programu Płatnik,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.  Wymagania pożądane (dodatkowe):
- mile widziany staż pracy w zakładach budżetowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność,
- rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa pracy, sprawozdawczości budżetowej klasyfikacji budżetowej oraz prawa zamówień publicznych,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- zdolność organizacji pracy,
- bezkonfliktowość,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- weryfikacja dokumentów finansowych – kompletowanie, dekretowanie
- sporządzanie danych do analiz,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- dokonywanie rozliczeń z zakresu PIT i ZUS,
- fakturowanie sprzedaży
- inne zadania wynikające z potrzeb związanych z działalnością Zakładu Usług Wodnych NIDA

4. Miejsce pracy: Zakład Usług Wodnych NIDA w Starym Korczynie
Pierwsza umowa zawarta zostanie na okres próbny, a kolejna na czas określony.
III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru kwestionariusza określonego w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 125, poz.869).
6. Kserokopia dowodu osobistego,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. finansowo-księgowych w Zakładzie Usług Wodnych NIDA w Starym Korczynie” w terminie do 28 października 2009 roku., do godziny 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze. zm.).

Zobacz również: