Klauzule informacyjne RODO

Wersja do druku

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), informujemy, iż: 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny "NIDA 2000", Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, tel.: 41 379-91-26


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
biuro@data-protect.pl


3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.:

art.6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art.6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 


5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz
podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych


6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.


7.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


KLAUZULA INFORMACYJNA-MONITORING WIZYJNY

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że:

 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  

Związek Międzygminny  "NIDA 2000"  :Stary Korczyn,  28-136  Nowy Korczyn

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@data-protect.pl

3) Pana/Pani dane osobowe wizerunkowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do obszaru, budynków i pomieszczeń Związku, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.

4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie monitoringu wizyjnego, tj przy użyciu kamer usytuowanych przy wejściu  oraz dokoła budynku administracyjnego oraz  wewnątrz oraz dokoła budynków technologicznych.

5) Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ; art.9a ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz art. 114 ustawy z dnia. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6) Odbiorcami  danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 14  dni  od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 (ul Stawki 2, 00-103 Warszawa).

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3276

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Sojka, data: 2018-08-23 21:28:46
Opublikował(a): Przemysław Sojka, data publikacji: 2018-08-23 21:32:05
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2019-11-08 08:56:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony