Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wersja do druku

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Związek Międzygminny NIDA2000 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://nida2000.realnet.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Związek Międzygminny NIDA2000
Stary Korczyn bn.
28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 379 91 26
fax. 41 379 91 26
e-mail: 
nida2000@wp.pl

NIP 655-120-07-49
REGON
290421774
Data publikacji strony internetowej: 2005-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa  BIP posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-29 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Winicjusz Włosowicz

e-mail: winekw@poczta.fm  
Telefon: 41 379 91 26

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Tą samą drogą można  składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki znajdują się na jednym poziomie. Budynek nie jest wyposażony w schody oraz windę. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu - jedynie on-line. Związek udostępni swoje łącze internetowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6608

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2020-09-14 11:04:09
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2020-09-14 11:05:21
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2021-06-23 13:08:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony