Wersja do druku

Zamawiający:

Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres:
Stary Korczyn
28-136 Stary Korczyn

Kontakt:
tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail:nida2000@poczta.onet.pl
Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 4

Data publikacji:
2010-08-09 17:56:20

Przedmiot: Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Nida 2000" , Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3772619, faks 41 3799126.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nida2000.realnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 Zadanie II-Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV-Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci tranzytowej Łapszów - Gorzków oraz Budowa wodociągu tranzytowego do Solca Zdroju, Kontrakt I zadanie II i IV w ramach projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000. Kontrakt ten jest kontynuacją inwestycji prowadzonej przez Związek Międzygminny Nida 2000, w ramach której wybudowano Stację Uzdatniania Wody w Starym Korczynie oraz wodociąg tranzytowy do m. Siedliska w Gminie Koszyce. Część tranzytu na terenie Gminy Koszyce (Siedliska - Łapszów) jest równolegle realizowana w ramach Projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000 przez Beneficjenta PO IiŚ - Związek Międzygminny Nidzica w Kazimierzy Wielkiej. Tranzyt Łapszów - Gorzków: W ramach zadania realizowana będzie sieć wodociągowa 315 PE o długości 5325 m pomiędzy zbiornikami ZB4 i ZB5A z uwzględnieniem przyłączenia miejscowości: Boronice, Góry Sieradzkie, Sieradzice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łyczaków, Plechówka, Plechów, Wielgus, Nagorzanki, Łąkawa, Marcinkowice, Dalechowice, Paśmiechy, Krzyszkowice, Leksyce, Gorzków, Wojsławice, Donatkowice, Zysławice w gminie Kazimierza Wielka. Średnica wynika z obliczeń hydraulicznych potrzeb zbiorników, pomp i lokalnych sieci. Do rozwiązań technologicznych oraz z uwagi na ukształtowanie terenu, projektuje się ułożenie wodociągu z rur PE. Przejście pod przeszkodami z siecią wodociągową w stalowych rurach ochronnych metodą przekopu i przewiertu. Rury osłonowe na sieciach. Trasę wodociągu zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącej zabudowy, granic i dróg. Wszystkie elementy metalowe wodociągu kładzione w gruncie będą zabezpieczone antykorozyjnie specjalnymi taśmami, powłokami. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również Zbiornik ZB5A. Zaprojektowano zbiornik o pojemności Vcał.= 2 x 150 m3 = 300 m3 jako dwukomorowy, stalowy, ocieplany wykonany ze stali kwasoodpornej. Zbiornik będzie posiadał wyposażenie technologiczne, instalację do sterowania napełnień i wyposażenie elektryczne. Zbiornik wyposażony będzie w rurociągi: przelewowy, spustowy, przelewowy i poboru. Zbiornik jako rozwiązanie typowe posiadał będzie następujące dane charakterystyczne: - dwie komory zbiornika 2 x 150 m3 - pojemność każdej z komór 150 m 3 - średnica zbiornika D = 4500 mm - wysokość zbiornika Hz = 9500 mm - wysokość całkowita zbiornika Hc = 11200 mm - ciężar G = 6640 kG - rurociąg dopływowy Dd = 250 mm - rurociąg odpływowy Do = 200 mm - rurociąg przelewowy Dp = 300 mm - rurociąg spustowy Ds. = 100 mm Każda z komór zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej (kwasowej) w postaci walca wraz z izolacją ocieplającą. Zbiornik posadowiony będzie na płycie żelbetowej o rzucie kołowym D = 5,06 m. W płycie wyprofilowana będzie wnęka dla umożliwienia podejść rurociągami do zbiornika. Zbiornik wyposażony w niezbędne instalacje tzn. drabinkę zewnętrzną, drabinkę wewnętrzną, instalacje sterownicze, sygnalizacyjne (zbiornik pusty, zbiornik pełny, sygnalizacja awaryjna przy dłuższym zadziałaniu przelewu awaryjnego zbiornika świadczącym o uszkodzeniu zaworu pływakowego) i technologiczne (zawór pływakowy zamykający dopływ wody na poziomie Hmax zbiornika). Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju: Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku Nowy Korczyn - Solec-Zdrój. Wodociąg zasilany będzie z istniejącej magistrali wodociągowej PE 315 doprowadzonej na teren ujęcia wody w Nowym Korczynie. Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie na działkach prywatnych i gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Działki prywatne użytkowane są rolniczo oraz występują zadrzewienia i zakrzaczenia. Część działek jest odłogowanych. Jezdnie dróg są utwardzone kamieniem lub o nawierzchni bitumicznej. W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociągowej występuje sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna i gazowa. Zestawienie sieci wodociągowej : Teren gminy Nowy Korczyn: długość sieci wodociągowej 225 PE 6483,5 m liczba przyłączy 1 szt. długość łączna przyłączy Ø 63 PE 5,0 m Teren gminy Solec-Zdrój: długość sieci wodociągowej 225 PE 4350,0 m długość sieci wodociągowej 90 PE 6,0 m liczba przyłączy 1 szt. długość łączna przyłączy Ø 40 PE 10,5 m Hydranty p.poż. nadziemne Dn80 2 szt. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Dn80 1 szt. Projektowana sieć wodociągowa obejmować będzie swym zasięgiem miejscowości Nowy Korczyn, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Górnowolę, Zagórzany i Solec-Zdrój. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100+ PN10 SDR17 dwuściennych do wody pitnej z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną grubości min. 3 mm odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia z wtopioną wkładką metaliczną posiadające certyfikat jakości ISO 9001.Część sieci prowadzona jest w pasie drogowym. Przejścia poprzeczne wykonane będą metodą przewiertu. W celu zapewnienia możliwości czasowego wyłączenia odcinka sieci z eksploatacji (np. usunięcie awarii) bez konieczności zrzutu wody z całej sieci tranzytowej, zaprojektowano wykonanie 6 szt. Węzłów przelotowych w komorach betonowych wykonanych z kręgów Ø1200 mm oraz poprzez hydranty naziemne p.poż. Uzbrojenie sieci wodociągowej: -zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina, wyposażone w obudowy i skrzynki uliczne, -hydranty nadziemne Ø 80, PN 10 nierdzewne. Zaprojektowane na trasie wodociągu przyłącza z rur i kształtek polietylenowych PE 100 PN 10 SDR17 dwuścienne do wody pitnej z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia z wtopioną wkładką metaliczną o średnicach Ø 40/3,7 mm i Ø 63/5,8 mm Studzienek wodomierzowych - szt. 1 śr 1,2 m. Zaprojektowano komorę wodomierzową na działce nr 302 w Zagórzanach należącej do gminy Solec Zdrój. Projektuje się komorę żelbetową o wymiarach wewnętrznych 3,10m x 1,40m głębokości 2,0m wyniesioną 20cm nad teren. Komora wyposażona będzie w 2 włazy f 80cm oraz 2 rury wywiewne f 110PVC. Wewnątrz komory przewiduje się zamontowanie wodomierza sprzężonego typu MWN/JS 100/2,5-S, zaworu antyskażeniowego oraz 2 zasuwy. Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany komory wykonywane będą jako przejścia szczelne w tulejach PE..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67.1.6 w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. W trakcie reazliacji zamówienia podstawowego może wystąpić konieczność zrealizowania robót nie objętych zamówieniem, bez których realizacja zadania podstawowego nie będzie możliwa do zrealizowania.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.33.20.00-3, 45.23.21.51-5, 45.23.21.52-2, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Związek Międzygminny NIDA 2000 Stary Korczyn; 28-136 Nowy Korczyn; NBS Solec Zdrój 73 85170007 0000 0003 1482 0001

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie): - wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy: co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub remont sieci wodociągowej o długości co najmniej 10 km. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną), sporządzony według sporządzonego wzoru. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty zawierały: - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował zamówienie, którego dokument dotyczy; - wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane oraz jego opinię stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela; - wskazanie wartości zrealizowanej inwestycji; - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłowe wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze sporządzonym wzorem. ((w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia osoby, stanowiące podstawowy personel kierowniczy i techniczny (zwanych też kluczowymi specjalistami), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: -Kierownik budowy - zobowiązany jest posiadać: uprawnienia do kierowana robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych zgodnie z art.12,art.12a ust.1 ora art.14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2006r,nr 156, poz.1118 ze.zm.)(lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), wymagane jest doświadczenie w robotach budowlanych w zakresie sieci wodociągowej o długości min. 10 km jako kierownik budowy -Kierownik robót elektrycznych - ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -Kierownik robót drogowych - ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty.W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób, które będzie dysponował przy wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia sporządzony według sporządzonego wzoru a także dołączyć oświadczenie Wykonawcy , że osoby będące uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) Posiadać średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności- za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Przedłożone dokumenty wskazane w poprzednim zdaniu muszą potwierdzać uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych powyżej przychodów z tytułu sprzedaży. Informacje, o których mowa powyżej muszą być również przedstawione w formie streszczenia, sporządzonego na podstawie sporządzonego wzoru. b) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN; W celu potwierdzenia posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej kwocie, Wykonawcy (ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. c) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN; W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy (ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza sie zmiany wynikające z następujących sytuacji: I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 1. warunkami atmosferycznymi: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 14 dni. 2. warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej długości co najmniej 10 % całego zakresu robót; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; d) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, - nie przewidywane w SIWZ. 3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 4. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach I.1., I.2. i I.3.b), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 3 miesiące. W przypadku okoliczności opisanych w punktach I.3.a) oraz I.4. lit. a), b), c), d), termin zakończenia umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności niezależnie od czasu ich trwania. II. Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ c) zmiana o, której mowa w lit b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniana. III. Zmiana płatności a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy; b) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. IV. Pozostałe zmiany a. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; b. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d. wydłużenie okresu rękojmi, o dowolny okres. V. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nida2000.realnet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny NIDA 2000, Stary Korczyn; 28-136 Nowy Korczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2010 godzina 13:00, miejsce: Związek Międzygminny NIDA 2000, Stary Korczyn; 28-136 Nowy Korczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zalaczone pliki
Projekt_Umowy.doc Projekt umowy (Projekt_Umowy.doc - 149.504 KB)
Data publikacji: 2010-08-10 16:39:13 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Projekt umowy
SIWZ.doc SIWZ (SIWZ.doc - 638.464 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 10:50:39 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: SIWZ
Kazimierza Wielka.rar Projekt_Kazimierza (Kazimierza Wielka.rar - 14472.18 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 12:00:25 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Projekt_Kazimierza_Wielka
Przedmiar robót (Nowy Korczyn).pdf Przedmiary (Przedmiar robót (Nowy Korczyn).pdf - 66.761 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 12:44:48 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Przedmiar_Solec
Przedmiar robót (Solec-Zdrój).pdf Przedmiary (Przedmiar robót (Solec-Zdrój).pdf - 85.061 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 13:05:27 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Przedmiar_robot_Solec
Opis_techn_Solec.rar Projekt_Solec (Opis_techn_Solec.rar - 12578.802 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 13:14:15 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Opis_techniczny
Dokumenty_formalno_prawne_Solec.rar Projekt_Solec (Dokumenty_formalno_prawne_Solec.rar - 25499.319 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 13:21:47 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Projekt_Solec_dok_form_prawne
Rysunki_Solec_I.rar Projekt_Solec_1 (Rysunki_Solec_I.rar - 23716.407 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 18:08:40 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Rysunki_Solec
Rysunki_Solec_2.rar Projekt_Solec (Rysunki_Solec_2.rar - 21520.74 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 18:17:55 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Rysunki_Solec_2
Rysunki_Solec_3.rar Projekt_Solec (Rysunki_Solec_3.rar - 30105.961 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 13:44:16 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Rysunki_Solec_3
STWIOR.pdf STWIOR_Solec (STWIOR.pdf - 1228.025 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 13:49:07 Redaktor: Katarzyna Kapusta

Opis: Specyfikacje_Solec

Informacja_Nr_1.doc Informacja_dla_Wykonawcow_1 (Informacja_Nr_1.doc - 71.168 KB)
Data publikacji: 2010-08-18 16:12:08 Redaktor: Katarzyna Kapusta
Opis: Informacja_dla_Wykonawcow_nr_1

 

  


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3757
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kapusta, data: 2010-08-09 17:56:20
Opublikował: Katarzyna Kapusta, data publikacji: 2010-08-09 18:02:32
Ostatnia zmiana: , data: 0000-00-00 00:00:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu