Wersja do druku

Zamawiający:

Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres:
Stary Korczyn
28-136 Stary Korczyn

Kontakt:
tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail:nida2000@poczta.onet.pl
Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 5

Data publikacji:
2010-08-23 17:24:55

Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000

Treść przetargu:

Nowy Korczyn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 Dla zadań: Zadanie II Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju
Numer ogłoszenia: 228143 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Nida 2000" , Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3772619, faks 41 3799126.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nida2000.realnet.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 Dla zadań: Zadanie II Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000, dla zadań: Zadanie II - Sieć tranzytowa Łapszów - Gorzków Zadanie IV- Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski i kontrolowanie rozliczeń robót w branżach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i elektrycznych Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczy wykonania następujących prac: Tranzyt Łapszów - Gorzków: W ramach zadania realizowana będzie sieć wodociągowa 315 PE o długości 5325 m pomiędzy zbiornikami ZB4 i ZB5A z uwzględnieniem przyłączenia miejscowości: Boronice, Góry Sieradzkie, Sieradzice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łyczaków, Plechówka, Plechów, Wielgus, Nagorzanki, Łąkawa, Marcinkowice, Dalechowice, Paśmiechy, Krzyszkowice, Leksyce, Gorzków, Wojsławice, Donatkowice, Zysławice w gminie Kazimierza Wielka. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również Zbiornik ZB5A. Zaprojektowano zbiornik o pojemności Vcał.= 2 x 150 m3 = 300 m3 jako dwukomorowy, stalowy, ocieplany wykonany ze stali kwasoodpornej. Zbiornik będzie posiadał wyposażenie technologiczne, instalację do sterowania napełnień i wyposażenie elektryczne. Zbiornik wyposażony będzie w rurociągi: przelewowy, spustowy, przelewowy i poboru. Wodociąg tranzytowy do Solca Zdroju: Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku Nowy Korczyn - Solec-Zdrój.Długość sieci wodociągowej 225 PE ok. 10834 m. Zakres i opis przedmiotu zamówienia określa: 1. Dokumentacja techniczna 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja ta znajduje się do wglądu w Związku Międzygminnym NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego (wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia i zakończenia przedmiotowego zadania), oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia (Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953). Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania następujących czynności: - udział w przekazaniu placu budowy, - sprawdzania postępu robót, dokonywania odbiorów częściowych, - uzgadnianie z Inwestorem, Wykonawcą i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, - udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych, - sprawdzanie i odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu), - udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych, - sprawdzanie i zatwierdzanie do wypłaty rachunków i faktur za wykonane roboty, - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, - wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów, - zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez wykonawcę robót, - prowadzenie z Wykonawcą odbioru częściowego i końcowego, - stałe konsultacje i doradztwo dla Zamawiającego - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, oraz usunięcie wad, - udział we wszystkich próbach szczelności, ciśnienia w instalacji itp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie z zakresu nadzorowania budowy, lub rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości minimum 10 km wraz z budową pompowni i zbiorników wyrównawczych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. brutto. Wymogiem jest, aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami z podaniem ich wartości, nazwą przedmiotu, dat wykonania oraz adresy Zamawiających (odbiorców) wraz z potwierdzeniem przez nich ( odrębnymi referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami), że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty obowiązkowo muszą zawierać dane jakie występują w kolumnach wykazu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do kierowania i nadzorowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował tj. - inspektorami nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej - z uprawnieniami do nadzorowania robót w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, która posiada aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i urbanistów 2) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i elektrycznych - z uprawnieniami do nadzorowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i urbanistów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca winien załączyć do oferty: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy (każda strona)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą zmiany terminów wykonania zadania wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, innych nie przewidzianych przez Zamawiającego okoliczności. Dopuszcza się zmianę ceny umownej w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nida2000.realnet.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Związku Międzygminnego NIDA 2000.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2010 godzina 12:00, miejsce: siedziba Związku Międzygminnego NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. SIWZ

2. Załączniki I

3. Załączniki II

4. Załączniki III


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1855
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kapusta, data: 2010-08-23 17:24:55
Opublikował: Katarzyna Kapusta, data publikacji: 2010-08-23 17:35:37
Ostatnia zmiana: , data: 0000-00-00 00:00:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu