Informacja o Związku

Wersja do druku

Informacja o Związku:

Historia Związku Międzygminnego sięga 1991 roku. Wtedy to gminy Ponidzia podpisały umowę – porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę. Gminy zainteresowane przedsięwzięciem same nie były w stanie udźwignąć jego kosztów - to gminy o niskim dochodach, typowo rolnicze. W 1993 roku gminy porozumienia utworzyły Związek Międzygminny „NIDA 2000”. Związek uzyskał osobowość prawną przez wpisanie do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów pod poz. 97 z datą 14.09 1993 roku. Statut Związku opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego z 1997 roku nr 24 poz. 95. Związek określił w statucie w 1997 roku, że najważniejszym celem jest zaopatrzenie ludności gmin zrzeszonych w Związku w wodę. Zaopatrzenie w wodę na cele komunalno – bytowe dla regionów wiejskich i małych miast, oparte jest o ujęcia wgłębne i wykorzystanie wód podziemnych.

Pomimo trudnych warunków geologicznych z punktu widzenia ich wodonośności dla większości województwa świętokrzyskiego, studnie głębinowe są najczęstszym źródłem wody dla wsi. Wszędzie tam gdzie możliwe było pozyskanie wody ze źródeł wgłębnych, lokalne władze Gmin czy też powstające samorzutnie Społeczne Komitety zrealizowały inwestycje, które pozwoliły rozwiązać ich lokalne problemy zaopatrzenia w wodę. Niemożliwe jest to na terenach Niecki Nidziańskiej, gdzie występują bezwodne iły krakowieckie. Występują tu wody silnie zmineralizowane siarczanami. Wydajność istniejących na tym terenie systematycznie maleje, a pozyskiwanie nowych z uwagi na budowę geologiczną terenu jest bardzo utrudnione i nie gwarantuje wody o odpowiedniej jakości. Jedynym możliwym sposobem na pozyskanie wody pitnej dla mieszkańców terenów nadnidziańskich była inwestycja zapisana w „Strategii rozwoju województwa” pod hasłem: „Wodociąg Regionalny Nowy Korczyn – „NIDA 2000” . Jednak realizacja tej inwestycji wymagała bardzo dużych środków finansowych. Bez pomocy Unii Europejskiej nie była możliwa do wykonania. Pierwszą pomoc z Unii Europejskiej Związek otrzymał w 1997 roku. Pomoc polegała na sfinansowaniu koncepcji zaopatrzenia w wodę gmin – członków Związku i wykonania podkładów sytuacyjno – wysokościowych dla gmin objętych koncepcją. Były to środki funduszu Phare. Opracowana koncepcja wyznaczała trasy sieci wodociągowej oraz średnice sieci w gminach zrzeszonych w Związku w oparciu o bilans wody i jej zapotrzebowanie w poszczególnych miejscowościach. Wykonane mapy sytuacyjno – wysokościowe zostały zaewidencjonowane w Ośrodkach dokumentacji geodezyjnej. Środki z funduszu Phare przekazywane były na realizację programów Nr PL9312-08-01 Etap I i P9506-02-11 Etap II za pośrednictwem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

W 1998 roku Związek Międzygminny zlecił opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji. Opracowanie wskazywało kolejne kroki na etapie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji, niezbędne dla powodzenia całej inwestycji. W 1999 roku został przygotowany wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji z programu Unii Europejskiej Phare INRED – „Budowa ujęcia wody na rzece Nidzie”. Ujęcie wody zlokalizowane zostało na prawym brzegu rzeki Nidy w sąsiedztwie miejscowości Stary Korczyn, gmina Nowy Korczyn. Dla ułatwienia wyboru sposobu ujęcia wody opracowana została Ocena Oddziaływania na Środowisko. Ocena pozwoliła na wybór takiego rozwiązania, które najmniej kolidowało z wartościami środowiska oraz powodowało najmniej zakłóceń w środowisku. Pobór wody praktycznie nie ma wpływu na obniżenie stanu wody w rzece Nidzie na końcowym odcinku rzeki. Brzegowe ujęcie na rzece Nidzie o wydajności 22500 m3/dobę zawiera następujące elementy: Część wlotowa ujęcia, trzy komory czerpne, komorę zasuw, rurociąg tłoczny i rurociąg kablowy, pompy zasuwy, zawory. Koszt inwestycji wyniósł 1 560 738 złotych tj. 343.104,78 EURO. Dotacja z programu INRED wyniosła 127.570,56 EURO co stanowi 37% kosztów budowy ujęcia. Zadanie pod nazwą „Budowa Ujęcia wody na rzece Nidzie w m. Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn” Nr PL 9706/02/02/L010 wykonane było prawidłowo i w terminie zgodnym z Umową. Inwestycję zakończono w 2000 roku. W efekcie zrealizowania projektu wybudowano ujęcie wody na rzece Nidzie w miejscowości Stary Korczyn gmina Nowy Korczyn, które jest początkowym członem technologicznym w procesie ujęcia wody, uzdatnienia do spożycia i transportu dla ludności.

Celem projektu było umożliwienie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie Gmin – Członków Związku. Funkcją celu jest dostarczenie wystarczającej ilości wody dobrej, zdrowej, przydatnej do spożycia i celów gospodarczych. Wykonanie tego etapu pozwoliło nam przygotować się do realizacji inwestycji o znacznie większych kosztach, przy udziale środków unijnych. Taką inwestycją była „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla regionu Ponidzia”. Ogółem koszt zadania wyniósł ok. 6.000.000 EURO z tego udział UE – 4.318.609,96 EURO, środki pochodzące z dotacji celowej budżetu - 12,39%, Na pozostałą wartość kontraktu Związek otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach. Sposób ujęcia i uzdatniania wody może stanowić zasadniczy powód do uczynienia atrakcyjności terenu dla lokalizacji działalności gospodarczych uwarunkowanych stałym i stabilnym dostarczaniem właściwej jakości wody oraz istnieniem pozostałej infrastruktury (kanalizacji i oczyszczalni ścieków).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 10176

Wprowadził(a) do systemu: Izabela Kopeć - Ból, data: 2008-03-05 09:31:50
Opublikował(a): Izabela Kopeć - Ból, data publikacji: 2008-03-05 09:32:48
Ostatnia zmiana: Przemysław Sojka, data: 2011-04-18 14:41:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony